Loading

wait a moment

Politirapporter

Dette er politirapporterne fra Stormen på Børsen den 11. februar 1918. De kan også findes her på Rigarkivets hjemmeside: Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. syndikalistmøder (1918 – 1920).

 

De håndskrevne rapporter er renskrevne her:

 

Omslag rundt om rapporterne:

Stempel: Justutsministeriet

Hr. fung. Politiinpektør Steffensen

Hoslagte Rapporter tilbage sendes hermed efter endt afbenyttelse.

E.O.

Ærbødigst

Victor Hansen

Ass.

 

Starter på billede: P1130260

l.     nr. 740 Genpart

Angående en tilskadekommen, der er indlagt i Hospital

Dags emd. kl. c. 2 ¼  under syndikalistoptøjerne ved Børsen kom nogle civile folk med en mandsperson, der blødte stærkt fra et sår i panden, hvorfor undertegnede straks rekvirede en ambulancevogn i hvilken han blev kørt til kommunehospitalet.

Pågældende der havde været bland demonstranterne forklarede at en politibetjent havde slået ham i baghovedet, hvorved han var styrtet forover, og derved var han bibragt såret i panden, Han nægtede at have foretaget sig noget i demonstrativ henseende, men havde kun deltaget af nysgerrighed. Kommunehospitalet meddeler ved telefonisk forespørgsel at tilskadekomne er ugift arb…?

Johannes Seldach

 

Lyøvej nr. 17 2. tv han kunne efter at være blevet forbundet selv begive sig til sit hjem. Tilskadekomne kender ikke vedkommende politibetjent, som slog ham, han mener han (betjenten) havde nr. i 700 drede

j Mortensen A. B 35 Efs. / 525

 

 

Starter på billede 1130266

Genpart

Mandag d. 11. februar 1918

I anledning af syndikalisternes Demonstrastionstog til og Stormløb mod Børsen i Em: kan undtg : oplyse følgende, da muligen kan tjene som Bidrag til opklaring af, på hvem Ansvaret hviler fordi de udøvede voldshandlinger.

Påvegen fra Rømersgade igennem frederiksberggade gjorde toget holdt i nogle minutter på Kultorvet, hvor nogle stykker af Togets Ledere fra et lade på en daværende statue ”havhesten” holdt tale til den forsamlede menneske mængde.

Blandt disse talere, hvis udtalelser alle var af ophidsende karakter, var der særlig en Person, hvis udtalelser i højgrad virkede ophidsende på Togets Deltagere, og som efter min formening også bidrog meget til, at angrebet på Børsen og Politiet blev så omfattende som Tilfældet var.

Vedkommende, hvem nogle kaldte Jacobsen, men som efter senere tilvejebragte Oplysninger skal være identisk med en af syndikalisternes ledere og kl: Gissemann udtalte sig bl.a. som følger:

” Til betjentene vil jeg kun sige: hold jer neutrale, thi i dag er det alvor, og hvis politiet lægger os Hindringer i vejen for vort Forehavende, vil vi gøre brug af de våben, vi har forsynet os med.”

Derpå råbte han med høj Ryst:

”Nu drager vi frem Kammerater mod det mål, som kun vore Føere kender, og hvis nogle ikke er forsynet med våben, så forsyner jer nu, thi alle hindringer må og skal bortrydes.”

Det kan yderligere tilføjes, at der under Togets fremmarch(?) baade før og efter denne Tales afholdelse blev affyret revolvor skud af demonstranterne.

J.(?)B. 172 (?????) og P.B. 308 Jensen har erklæret, at også de opfangede så meget af pågældende Tale, at de kan bevidne, at realiteten var som var ovenfor dikteret.

Bach J.B. 177 Cfr. 525-658.

 

 

Starter P1130269

S. nr. 738

Station 4 [Strandgade 26]

Genpart

Mandag d. 11. februar 1918

Ang. Tjeneste i anledningen af Syndikalistmøder d. 11/2 – 1918

Dags Emd. Kl. ca: 2 ¼ undtg. e. O. og i anledningen af de såkladte syndikalisters møder var tilstede på stationen med begge kredsens Nathold og det lange daghold, blev derfra børsen telefoneret til Stationen, at Menneskemængde var i færd med at trænge ind der. O.B. 35 Mortensen med 8 mand blev øjeblikkelig afstendt til stedet, og Børsens meddelelse blev telefoneret til Station 1, hvorfra meddeltes, at der var en Politistyrke med Menneskemængden. – umiddelbart derefter rykkede jeg efter 1’st Politiinspektørs ordre ud med den øvrige på Stationen værende Politistyrke for at assistere ved Børsen. Ved ankomsten dertil var Politiassistens Hejberg med Mandskab tilstede på Børsrampen, og Menneskemængden, der havde været inde i Børsbygningen, var vist ud. På Pladsen foran Børsrampen og Christianborg Slot var en mængde Mennesker; men det hele så i øjeblikket ret fredeligt ud, og Menneskemængden syntes nærmest at være tilfældigt tilstede værende.

Det varede dog kun et Øjeblik efter, at jeg med mandskab havde gjort holdt ved Børsrampen, før der lød nogle Skrig eller Hyl fra Pladsen foran Ministirialbygningens Hovedindgang ved Zahlkammerporten, og en flok på ca. 1 snes unge Mennesker, der stod ved Lægtehegnet om Christiansborg Slot, begyndte at kaste Mursten, som de tog fra en Stabel, der stod ved Zahlkammerporten, overmod Ministerialbygningen. Om der var nogen særliggrund til Hylene eller Steenkastningen, kan jeg ikke oplyse; men umiddelbart efter at stenkastene var begyndt , satte jeg med mit Mandskab i løb overmod Flokken, som flygtede, da vi nærmede os. De blev forfulgt over Plænerne, men det lykkedes ikke i Øjeblikket at pågribe nogen af dem. Lidt senere blev dog 2 af dem anholdt og derefter igen 2. Ved Stenkastningen blev P.B. 909 Kleven herfra fra Kredsen ramt af en sten i Hovedet og har af den Grund måttet melde sig syg. Inspektionsbetjentene KLitgaard og Slot af Hovedstat: I Afd. blev også ramte af Stenkast e.l., men de var ikke under min kommando.

Da vi løb Stenkasterne stod der et stykke foran dem og med front mod dem en civilklædt Mandsperson med oprækte Arme og som sagde noget til dem. O.B. 54 Wejleby mener at Mandspersonen sagde: ”I må ikke”, men hvem han var vides ikke. Så vidt jeg så, blev han ramt af en Sten og faldt om, men han må have fjernes sig umiddelbart efter, da jeg ikke senere så noget til ham. I.B. 531 Halskov, 621 Blomstrød, 739 Bay, 824 Binderkrantz, 845 Hansen, 863 Elmvig og 909 Kleven foretog eller medvirkede ved anholdelsen af de fornævnte 4 personer og har derom afgivet forklaring i Hovedstations II Afdeling, hvortil personerne blev bragt.

Ingen andre af kredsens personale menes at kunne meddele noget til oplysning om Urostifterne

Efter at Flokken. Som kastede Stenene var forjaget, blev der udstillet Poster ved at Indgangene til Ministirialbygningen og Børsen og i øvrigt deltog jeg med Mandskab i spredningen af den mængde Mennesker som stadigt samledes omkring ved Børsen og på Slotspladsen; men der forefaldt såvidt mig bekendt ikke senere nogen nævneværdig uorden. K.l. ca. 4 ¼ indrog jeg efter samråd med Politiassistent Hejberg mit Mandskab med undtagelse af 1 I.B. Og 8 P.B., som han beholdt til assisitance ved besættelsen af de fornævnte Poster til klokken 5 ½ Emd., da natholdene e.O. demiteredes. Det lange Hold var til tjeneste dels ved Børsen og Dels på Stationen fra K.l. 2-6 Emd., og det korte Hold var på Stationen fra K.l. 6-11 Em. Det ene Nathold, som skulle demiteres klokken 3 Nat, forblev e.O. på stationen fra K.l. 11-3 Nat. Istedet for at patronliere(?).

O.B.35 Mortensen har forklaret, at der ikke passerede noget nævneværdigt i de få minutter han rykkede ud for mig udover, at han lod en Person køre til Hospital, hvor om særlig Rapport følger.

Såvidt vides er der ikke forefaldet nogen som helst Uorden her i Kredsen. Kneppelsbro og Langebro har været stærkt besatte hele tiden mellem K.l. 1-11 Emd.

Norup Politiassistent. Conf. 525-258

 

Starter P1130272

J. nr. 739

Station 4

Genpart

Mandag d. 11. februar 1918

Ang. P.B. 909 Kleven, der er kommet til skade under Tjenesten.

Politibejten nr. 909 Kleven meldte sig K.l. 7 Emd. Syg pga. af et sår i højre side af Hovedet. Betjenten var Dags Emd. beordret til Tjeneste i 1′ Politikreds i anledning af at Syndikalister havde indfundet sig på Børsen hvor de lavede Spetakler. Det kom på Christiansborg Slotsplads til Sammenstød mellem Politiet og Syndikalisterne og under dette blev betjenten ramt af en af de stene, som blev slynget i mod Politiet, hvorved han pådrog sig det nævnte sår og hjelm sloges itu. Der anholdtes en Mandsperson, Oluf Poulsen, født i København 1/10 1894, og blev afgivet til Hovedstationens II Afd. som sigtet for denne Voldshandling.

Wejleby O.B. 54 Conf. 658-525

 

 

Starter på billede: P1130261

Genpart

Tirsdag den 12 februar 1918

I andledning af syndikalisternes møde igår udførtes tjenesten på den 1′ politiinspektørs Skrivelse af 9. dec. befalede måde. Der var udstillet en vagt ved Hjørnet af Vendersgade og Farimagsgade og andre vagter ved Hj: af Rømersgade og Gothersgade, Hj: af Rømersgade og Frederiksborggade og Hj. af Nørrevold og Frederiksborggade. Kl. Lidt før 2 Em. Drog en sværm fra Rømersgade hvortil sluttede sig en sværm fra mødet på Jagtvej af Frederiksborggade til Kultorvet. Jeg fulgte med mit mandskab. For spidsen af Toget, som gjorde holdt på Kultorvet, hvor der blev holdt en Tale, Hvorom henvises til ?.B.177 Bachs hoslagte Rapport.

Ved Absalonsstatuen var der en kort standsning, hvorefter sværmen satte i løb mød Børsen, hvor en del af dem trængte ind. Jeg fulgte umiddelbart efter og kom ind i Børsen med en del af mit mandskab, hvor vi fjernede hvad der var tilbage af urostiftere, hvilket ikke var mange, da de fleste var løbne ud af en anden Udgang.

Det mandskab som var bleven tilbage på Børsrampen, måtte trække stavene for at fordrive Hoben, som slog løs på dem med sten og jernstænger, men der kom hurtigt assistance fra 2,3 og 4 kreds og H. St.(?) 1. afdeling og børsrrampen blev så ryddet. Da hoben derefter forsynede sig med sten fra en dynge ved Slottet og bombarderede Politiet med, Steen, beordrede jeg stavene frem, og pladsen foran ministerialbygningen blev ryddet.

Herefter forefaldt der ingen større uordener, og mandskabet fra de fremmede kredse demiterrede efterhaanden. Kredsens Nathold demitterede kl. 5 ¼ E.m. efter at der var efterladt en vagt i Børsen og ved Ministerialbygningen.

Ambulancen rekvireredes kl. 2.25 af en privat mand til Børsen og kørte til Hospitalet Maskinarbejder Poul Felbbath, L(?)yøvej, som var såret I hovedet, efter at have været forbunden blev han sendt hjem.

Kl. 2.43 E.m: alarmeredes brandvæsenet falsk af urostifternes i Børsen. I Børsen blev der ituslået 33 større og mindre indvendige ruder og 25 udvendige ruder, 2 telegramtavler og 2 stole(?) og en egetræsdør noget molestreret. Børsinspektøren har erklæret at han intet ved om at nogen har lidt alvorlig overlast i Børsen, uodver at Børsbud Hansen, som på Rampen blev overfaldet af mængden, har sendt sygemelding.

Senere på aftenen var alt roligt, der var udstillet vagter ved Wivel og ”Socialdemokratens” kontor. Kredsen havde 4 anholdte, som afgaves til 4. st. II afdeling.

Heiberg Politiassistent (??) 658 – 525

 

Starter på billede: P1130260

l.     nr. 740 Genpart

Angående en tilskadekommen, der er indlagt i Hospital

Dags emd. kl. c. 2 ¼  under syndikalistoptøjerne ved Børsen kom nogle civile folk med en mandsperson, der blødte stærkt fra et sår i panden, hvorfor undertegnede straks rekvirede en ambulancevogn i hvilken han blev kørt til kommunehospitalet.

Pågældende der havde været bland demonstranterne forklarede at en politibetjent havde slået ham i baghovedet, hvorved han var styrtet forover, og derved var han bibragt såret i panden, Han nægtede at have foretaget sig noget i demonstrativ henseende, men havde kun deltaget af nysgerrighed. Kommunehospitalet meddeler ved telefonisk forespørgsel at tilskadekomne er ugift arb…?

Johannes Seldach

 

Lyøvej nr. 17 2. tv han kunne efter at være blevet forbundet selv begive sig til sit hjem. Tilskadekomne kender ikke vedkommende politibetjent, som slog ham, han mener han (betjenten) havde nr. i 700 drede

j Mortensen A. B 35 Efs. / 525

Følg os på Facebook: